Bernard Stieglerin tekniikan filosofia

  • Tulosta

Tämä artikkeli tarkastelee Bernard Stieglerin tekniikan filosofiaa. Stieglerin erityisyys on tulkita teknologia eräänlaisena muistina; hänelle teknologiset laitteet eivät ole ensisijaisesti sovelluksia teorioista vaan muistoja keksinnöistä, jotka syntyvät käytännöllisistä tilanteista. Toisaalta Stieglerin mielestä inhimillisen muistin tärkein ulottuvuus ei ole "sisäisyys", vaan hän korostaa teknologian konstituoiman "epfylogeneettisen muistin" ulkoisuutta. Artikkeli näyttää, kuinka Stiegler rakentaa tätä teoriaa Heideggerin ja Derridan kanssa keskustellen. Lopussa artikkeli kysyy, onko tällainen tapa analysoida teknologiaa antropologian kontekstissa viime kädessä niin radikaali kehittely, mitä Stiegler esittää.

Bernard Stiegler's philosophy of technology

This article presents Bernard Stiegler's philosophy of technology. Stiegler's
particularity is the interpretation of technology as a memory; for him,
technological devices are not primarily applications of theories but memories
of inventions that rise from practical situations. On the other hand, Stiegler
thinks that the most important dimension of human memory is not an
"interiority", but the exteriority of the "epiphylogenetic memory" constituted
by technology. The article shows how Stiegler constitutes this theory in debate
with Heidegger and Derrida and asks, in the end, if this way of analyzing
technology in the context of anthropology is finally as useful a radicalization
as he claims it to be.