J.M. Keynes, taloustieteen identiteetti ja moraaliteoria

TEPPO ESKELINEN: J.M. Keynes, taloustieteen identiteetti ja moraaliteoria

Artikkeli johdattelee John Maynard Keynesin käsitykseen taloustieteestä ja sen suhteesta moraaliteoriaan ja muihin normatiivisiin ideoihin. Artikkelin alussa ajatuksesta keskustellaan analysoimalla sitä, kuinka Keynesin käsitys taloustieteestä eroaa nykyisen valtavirtaisen taloustieteen käsityksistä. Seuraavaksi kahta Keynesin teorian piirrettä tarkastellaan sikäli kuin ne kuuluvat yhtä lailla taloustieteeseen ja moraaliteoriaan. Nämä ovat Keynesin käsitykset ideaalisesta maailmanjärjestyksestä ja hänen teoriansa rahan merkityksestä. Rahan roolia inhimillisessä elämässä tarkastellaan laajasti ja näytetään, kuinka rahan potentiaalinen vaarallisuus, niin taloudellisesti kuin moraalisestikin, johtaa Keynesin teoriassa tarpeeseen kontrolloida kapitalismin voimia. Lopuksi Keynesin ”tasapainoisen (balanced) talouden” käsitettä käytetään havainnollistamaan deskriptiivis-normatiivista käsitystä taloustieteestä.

J.M.Keynes, The identity of Economic and Moral Theory

The article introduces John Maynard Keynes’ conception of economics and its relation to moral theory and other normative ideas. The idea is discussed, first, by analysing how Keynes’ conception of economics differs from the self-understanding of current mainstream economics. Second, two elements of Keynes’ theory are discussed from the viewpoint of their nature as both economics and moral theory. These are Keynes’ conception of ideal world order and Keynes’ theory of the meaning of money. The role of money in human life is discussed in length, showing how the potential dangers of money, both economic and moral, spell out the need to control the forces of capitalism in Keynes’ theory. Further, Keynes’ concept of ”balanced economy” is used to illustrate this descriptive-normative conception of economics.

Login Form