Entusiasmi ja terve järki: Estetiikka Kantin ajattelun poliittisena perintönä

  • Tulosta

 

Artikkeli tarkastelee entusiasmin käsitettä ja sen poliittista merkitystä saksalaisen idealismin piirissä ja erityisesti Kantin ajattelussa. Tarkastelun lähtökohtana on huomio siitä, että entusiami nousee keskeiseksi käsitteeksi samaan aikaan estetiikan kanssa: Kantille ja esimerkiksi Schillerille estetiikka on yritys vastata sekä metafyysiseen kysymykseen valistuksen jälkitilanteessa että poliittiseen tilanteeseen Ranskan vallankumouksen lähestyessä. Erityisesti Kantille entusiasmi näyttäytyi mahdollisuutena erottaa inhmisen toiminta yksinkertaisesta fanatismista ja suhtautua aikansa avoimiin kysymyksiin vapaudesta ja yhteiskunnan järjestyksestä. Artikkeli selvittää nykyisten Kantin poliittista ajattelua koskevien keskustelujen merkitystä ja havainnollistaa entusiasmia koskevien tulkintojen poliittisia seurauksia.

Enthusiasm and common sense: aesthetics as the political heritage of Kant

The article considers the concept of enthusiasm and its political dimension within the German Idealism and especially in Kant’s thought. The starting point of the study is the fact that enthusiasm emerges as an essential philosophical concept at the same moment as aesthetics: in the writings of Kant and for example Schiller aesthetics means an attempt to answer both to the metaphysical question after the Enlightenment and to the political situation before the French revolution. Especially for Kant enthusiasm offered a possibility to distinguish human action from simple fanaticism and to be in relation to the open questions of freedom and constitution. The article clarifies the sense of contemporary debates on Kant’s political thought and explicates the political implications of different interpretations of enthusiasm.