Tiivistelmät - Abstracts

Laki, järjestys ja väkivalta

Oikeus on väkivaltainen ilmiö. Oikeudellisella väkivallalla on useita muotoja. Fyysinen, systeeminen ja symbolinen väkivalta ovat osa oikeutta. Oikeudellinen väkivalta kytkeytyy yhteiskuntajärjestykseen. Mutta laki ja järjestys eivät itsestään selvästi liity toisiinsa. Oikeus on järjestyksen, turvallisuuden ja rauhan edellytys, mutta samalla oikeus sisältää vastarinnan, kiistan ja erimielisyyden mahdollisuuden. Oikeudellista väkivaltaa ei myöskään pidä ymmärtää pelkkäni repressiivisenä ja negatiivisena juridisena valtana, sillä oikeus myös tuottaa asemia, säätelee sosiaalisia suhteita ja hallinnoi elämää. Oikeus on siten pikemminkin moninaisten voimien rihmasto kuin järjestys.

Law, Order and Violence

The necessary element of law is violence. Legal violence has many forms. Physical, systematic and symbolic violence are all part of law. Legal violence is related to social order. However, law and order are not self-evidently connected to each other. Law is the precondition for order, security and peace, but at the same time law includes possibilities of resistance, dispute and disagreement. Moreover, we should not understand legal violence merely as repressive and negative juridical power since law also produces positions, regulates social relationships and governs life. Thus, law is not so much order but the rhizome of multiple powers.  

Login Form