Tiivistelmät - Abstracts

Tulkintoja olennaisesti kiistellyistä käsitteistä

 

Walter Bryce Gallie on artikkelissaan "Essentially Contested Concepts" (Gallie 1955–56) väittänyt, että tietyt käsitteet kuten sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja demokratia ovat ”olennaisesti kiisteltyjä”. Esitän lyhyesti Gallien teorian keskeiset piirteet, minkä jälkeen analysoin siitä tehtyjä tulkintoja. Näkemykseni mukaan olennaisen kiistanalaisuuden ilmiötä voidaan jäsentää neljän pääasiallisen tulkintakehyksen puitteissa. Nämä ovat: 1) käsitekeskeinen, jossa keskitytään käsitteiden sisäsyntyisiin ominaisuuksiin tai piirteisiin; 2) sosiaalinen, jossa tarkastellaan yhteiskunnallisia prosesseja ja vuorovaikutusmekanismeja; 3) historiallinen, jonka fokus on käsitteiden ajallisten muutosten jäljittämisessä ja/tai historiallisessa ymmärryksessä; ja 4) poliittinen, joka näkee olennaisen kiistanalaisuuden poliittisen ulottuvuuden edellytyksenä. Käsitteiden kiistanalaisuus ja kiistanalaisuuden syyt näyttäytyvät eri näkökulmista selvästi eri tavoin.

Interpretations on Essentially Contested Concepts

In "Essentially Contested Concepts" (1955–56), Walter Bryce Gallie has claimed that certain concepts such as ‘social justice’ and ‘democracy’ are essentially contested. I will present the central characteristics of Gallie’s theory after which I examine the main lines of interpretation regarding it: 1) concept-centred analysis focusing on inherent properties of concepts; 2) social point of view taking social processes and interplay under scrutiny; 3) historical standpoint putting emphasis on tracing temporal changes in concepts; and 4) political perspective viewing essential contestability as the prerequisite of political dimension. In each case, the contestability of concepts is seen in distinctly different ways.

Login Form