Tiivistelmät - Abstracts

Tavarat ja vapaus

Artikkeli tarkastelee kuluttamisen ja tavaroiden asemaa länsimaisessa nykyelämänmuodossa. Keskustelulla on kaksi kiinnepistettä: ensinnäkin Georges Perecin pieni kirja Tavarat, toiseksi kuluttamiseen usein yhdistettävä ajatus vapaudesta. Käsittelen näitä aiheita sosiologisten peruskysymysten kautta: miten olemme yhdessä, mitä samalla suljemme ulos yhteisyydestämme ja miten aikalaisuutemme on erityistä, keitä me olemme nyt? Aiempaan tavaroiden ja kulutuksen tutkimukseen nähden tekstin erityispainotus koskee mittakaavojen merkitystä. Tavaroiden kanssa olemisen muutosta voi tarkastella monessa ajallisessa mittakaavassa: yhden ihmiselämän sisäisinä suhteiden muutoksina, sukupolvien välisinä eroina mutta myös sivilisaatiotasoisesti elämänkäytäntöjen ja niiden ehtojen muutoksina. Erityistä aikalaisuudellemme on myös niiden tilallisten mittakaavojen moneus, jotka kytkeytyvät tapoihimme olla tavaroiden kanssa yhdessä ja ajatella vapautta niiden kautta. Länsimaiselle nykyelämänmuodolle on erityistä kyky liikkua mittakaavojen välillä, luottamus siihen, että pieni arkinen toiminta voi tukeutua laajalle levittyviin tuotannon ja jakelun verkostoihin, kuljetus- tai informaatioinfrastruktuureihin sekä maapallonlaajuiseen raaka-aineiden hyödyntämiseen. Artikkelilla on kaksi keskeistä tulemaa. Ensinnäkin sen erittelyt osoittavat, että vapaudesta ei kannata puhua nykyaikaisen kulutuselämänmuodon yhteydessä jonain yhtenä ja yhtäläisenä asiana. Sen sijaan tavaroiden kanssa elämiseen liittyvää vapautta on ainakin viittä toisistaan poikkeavaa muotoa. Toinen painotus koskee ylimäärän merkitystä, kun tarkastellaan suhdettamme tavaroihin, niin kuluttamisen arkeen kuin luksukseen mutta eritoten sen väistämättä synnyttämiin jätteisiin. Artikkelin kehittelemä lähestymistapa siis eroaa olennaisesti talousteknisestä ajattelusta, joka olettaa perimmäiseksi asiaksi niukkuuden.

Things, commodities and freedom

This article examines the role of consumption, commodities and things in the contemporary Western way of life. The text has two starting points: first, the small book by Georges Perec called Things, and second, the idea of freedom that is often linked with practices of consumption. These themes are studied in relation to basic sociological questions: how are we together, what do we exclude while creating this togetherness, and who are we today, how is our contemporary way of life special? In contrast to previous research on things, commodities and consumption, the text lays special emphasis on the plurality of relevant scales. Changes in the collectivity with things and commodities can be analyzed in many temporary scales: as changes in the life span of one person’s social relations, differences between generations but also as differences on the level civilizational change as regards ways of life and their conditions. In addition, our contemporaneity is characterized by the plurality of spatial scales that are relevant for the consumer habits and forms of freedom that are expressed through it. It is peculiar to the Western way of life that people constantly and unreflected can move between multiple scales; their everyday action is based on the confidence they have on the networks of production and distribution that function world-wide, on the logistical and communicational infrastructures, and the global ability to utilize and distribute raw materials provided by the earth. The article has two main results. First, it shows that there is no point in talking about freedom in relation to commodities and things as being of only one form. Rather, there are at least five different forms in which the question of freedom is relevant for the contemporary consumer way of life. Second, the text emphasizes the significance of overflow or surplus in relation to consumption and, especially, to its necessary outcome, waste. Thus, the approach developed in the article is fundamentally different from the techno-economic thought which sees scarcity as the ultimate principle for social scientific analyses.

Login Form