Tiivistelmät - Abstracts

Muuttoliikkeiden hallinta ja hallitsemattomuus. Huomioita rajojen ja liikkumisen suhteista Euroopassa

Artikkelissa tarkastellaan liikkumisen ja rajojen suhteita eurooppalaisessa kontekstissa siitä näkökulmasta, minkälaisia seurauksia muuttoliikkeiden hallinnalla on rajoja ylittäville ihmisille. Eurooppalainen rajajärjestelmä pyrkii valikoimaan liikkumista ja samalla se määrittää erilaisia liikkumisen muotoja ja nopeuksia. Liikkumisen väylien rajallisuus kolmansien maiden kansalaisille on johtanut dramaattisiin tapahtumiin Välimerellä ja muuttanut liikkumisen epäviralliseksi. Liikkumisen estämisen sijaan rajat seuraavat siirtolaisia Euroopan oikeudelliseen tilaan ja tuottavat valikoivaa sisällyttämistä yhteiskuntaan. Muuttoliikkeiden hallinta tapahtuu enenevissä määrin ulkorajojen ylittämisen jälkeen oikeudellisen aseman sääntelyn kautta. Muuttoliikkeiden ymmärtämiseksi on tarkasteltava rajojen erilaisia tilallisia ja ajallisia muotoja niin Euroopan tilan sisä- kuin ulkopuolella.

Government and ungovernability of migration. Remarks on relations between mobility and borders in Europe

The article examines the relations between mobility and borders in European context from the perspective of what kind of effects government of migration has on the people who cross borders. European border regime aims to differentiate movement and define different forms and speeds of mobilities. Limited legal channels of migration for third country nationals have lead to irregularization of migration and dramatic events in external borders of Europe. Instead of preventing movement borders follow migrants into the European juridical space and produce differential inclusion in society.

Government of migration takes place increasingly after border crossings by regulating legal statuses of migrants. In order to understand migratory movements it is necessary to analyse the diverse spatial and temporal aspects of borders both inside and outside of European space.

Login Form