Tiivistelmät - Abstracts

Roskajoukko, kansa ja liike: ulossulkeminen saksalaisen idealismin perinteessä

Artikkeli selvittää roskajoukon ilmiötä ja sen käsitettä. Käsite ilmaantuu poliittisen ajattelun perinteeseen varsinaisesti Marxin kohdalla, jolloin se nimeää joukon, joka erotetaan työtätekevästä proletariaatista ja käsitetään kykenemättömäksi sekä tekemään työtä että tulemaan tietoiseksi omasta yhteiskunnallisesta ja historiallisesta asemastaan. Artikkeli esittää, että roskajoukon kategoria otetaan kuitenkin varsinaisesti käyttöön jo saksalaisen idealismin perinteessä, jossa valistuksen ja Ranskan vallankumouksen jälkeisen poliittisen yhteisön rakentumista ja hallintaa ajatellaan oleellisesti itsesäätelyyn kykenevän subjektin kautta: roskajoukko syntyy ulossulkemisesta, joka on keskeinen osa tällaisen subjektin tuottamista. Artikkeli selvittää tätä yhteisön hallinnan tuottamista tarkastelemalla erityisesti Hegelin käsitystä poliisista hänen Oikeusfilosofian pääpiirteet -teoksessaan.

Rabble, people and movement: the notion of political exclusion in German idealism

The article explicates the phenomenon and the concept of rabble. The concept emerges in the writings of Marx where it designates a group of people that is distinguished from working proletariat as incapable and unwilling to work and to become conscious of its political and historical position. However, the article suggests that the concept of rabble plays a central role already and originally in the tradition of German idealism, in which the government of the political community is conceived to be based on the idea of self-regulating subject: rabble is the consequence of political exclusion, which is an essential part of the production of this subjectivity. The article clarifies this production by considering especially Hegel’s notion of police in his Elements of the Philosophy of Right.

Login Form