Tiivistelmät - Abstracts

Taiteellinen tutkimus – jatkuva prototyyppi

Taiteellinen tutkimus tarvitsee mielestämme enemmän keskustelua teorian ja konkreettisen taiteellisen tekemisen välille. Keskustelun tuloksena syntyy teoksia, joiden kautta on mahdollista ilmaista ja kommunikoida myös fyysisesti jatkuvasti uusiutuvia taiteellisen tutkimuksen strategioita.

Pirstaloitunut taiteellisen tutkimuksen kenttä voi keskustella vain, jos sillä on yhteisiä nimittäjiä ja metaforia. Sen vuoksi kehitämme ajatusta jatkuvasta prototyypistä. Se on metafora, rakennelma, jonka lävitse tarkastelemme teosesimerkkejämme ja ajatuksenkulkuamme. Meille prototyyppi ei ole yksinomaan konkreettinen kappale tai esine, vaan näkemyksemme mukaan taiteelliseen prototyyppiin pitää sisältyä ajattelun ja tekemisen yhdistelmä.

 

Tekstin kolme osiota muodostavat yhdessä ehdotuksen taiteellisen tutkimuksen käytännöllistä, kokeellista ja jatkuvaa luonnetta korostavasta prototyypistä. Näin pyrimme luomaan tilaa ja pohjaa spekulatiiviselle kulttuurille, jonka näemme ajattelun ja mahdollisuuksien koodin muotoilemisena. Jatkuva prototyyppi demonstroi sekä työskentelyn tämänhetkisen tilan että sen, mihin se mahdollisesti kehittyy. Prototyypin ei tarvitse kohdentua erityiseen kysymykseen tai ongelmaan. Myös ajatus vastauksen välttämättömyydestä kyseenalaistuu. Sen sijaan itse ajatuksen pitää liikkua.

 

Artistic Research – Continuos prototype

Artistic research needs, in our opinion, more discussion covering both theoretical and practical aspects of working with art. This approach results in concrete works of art through which we are able to express and communicate the constantly renewing strategies of artistic research.

A discussion in the multifaceted field of artistic research is possible only if there are common denominators and metaphors. This is why we have coined the thought of a joint continuous prototype. It is our metaphor, a construction through which we examine our work and our thoughts. For us, a continuous prototype is not only a concrete object but also a combination of thinking and doing. It demonstrates the current state of our work and also the direction it might take.

The three essays of the article offer a suggestion for the kind of prototype that emphasizes the practical, experimental and continued character of artistic research. Together, these building blocks are pointing towards a culture of speculative activity across the arts.

A prototype does not need to address a particular question or a problem. Instead, a prototype can question the necessity of answers so that the thought is always allowed to go on.

Login Form