Tiivistelmät - Abstracts

Puun poliittiset aineellisuudet – Metsien muuttuvat roolit energiapolitiikassa

Viime vuosien biotalouskeskustelut ovat korostaneet puun ja metsienkäytön yhteiskunnallista merkitystä, mutta tuoneet pintaan myös puun aineellisuuteen ladattuja ristiriitaisia odotuksia. Artikkelissa tarkastelemme puun saamia rooleja ja aineellisuuksien poliittisia tulkintoja Suomessa erityisesti puun teollisen käytön ja energiantuotannon välisen rajanvedon näkökulmasta 1900-luvun alusta nykypäivään. Kysymme minkälaisia merkityksiä puun aineellisuuteen on liitetty eri aikoina ja minkälaisiin tieteellis-teknologisiin rajauksiin ja välityksiin merkitykset kytkeytyvät. Historiallisessa tarkastelussa käsittelemme poliittisia aineistoja, teknologiakehitystä ja metsäntutkimuksen julkaisuja avaten puun poliittisten aineellisuuksien pysyvyyttä ja vähittäisiä murroksia. Käynnissä oleva keskustelu hiilinielujen hallinnasta ja biotalouden eri muodoista asemoituu uudeksi taitteeksi puun ominaisuuksien tulkintojen ja niihin sidottujen käyttömuotojen pitkässä jatkumossa.

Political materialities of wood – The shifting roles of forests in the energy policy

The recent bioeconomy discussions have emphasized the societal meanings of wood and forest use, but also amplified contradictory expectations towards the materiality of wood. In this article we focus on the societal roles and material interpretations of wood by focusing on the boundary work between energy use and industrial use of wood in Finland since the early 20th century. We ask what kinds of meanings have been attached to the materiality of the wood and through what kinds of practices of demarcation and intermediation they emerge. The historical narrative is reconstructed with focus on stability and change of the material entanglements by analysing political documents, technological breakthroughs in forest industry as well as publications of forestry science. The contemporary debacles on the control over forest carbon balance and the bioeconomy in its different forms emerge as a new phase in the long continuum of re/defining the properties and purposes of wood.

Login Form