Tiivistelmät - Abstracts

Polemiikki identiteetin muodostuksen välineenä Raamatussa ja Koraanissa

Artikkeli selvittää Raamatun ja Koraanin poleemisten tekstien roolia niiden tuottaneiden uskonnollisten ryhmien identiteetin muotoutumisessa. Tarkastelussa hyödynnetään erityisesti sosiaalisen identiteetin teoriaa, joka tutkii ihmisryhmien välisiä psykososiaalisia lainalaisuuksia. Sekä Raamattu että Koraani ovat vasta erillisiksi ryhmikseen muotoutumassa olleiden juutalaisten, kristittyjen ja muslimien tuotteita. Syntyvaiheen teksteinä ne ovat erityisen kiinnostuneita määrittelemään, ketkä kuuluva sisäryhmään ja ketkä jäävät ulkopuolelle. Poleemisen rajanvedon ja negatiivisen stereotypisoinnin merkitys avautuu sisäryhmän tarpeesta selkiyttää ja vahvistaa syntymässä olevaa erityistä ja positiivisesti miellettyä identiteettiä suhteessa huonommiksi leimattuihin ulkopuolisiin. Kiivain rajanveto kohdistuu samankaltaisimpiin kilpakumppaneihin, mistä syystä Uudessa testamentissa vihollisiksi valikoituvat juutalaiset ja Koraanissa kristityt ja juutalaiset.

Polemics and identity formation in the Bible and the Quran

The article examines the role of polemical texts in the Bible and the Quran in formatting the group identity of those who produced the texts. We apply the social identity approach, which explains human group behavior and, more specifically, intergroup discrimination. Both the Quran and the Bible are products of an early developmental stage of the religious groups later known as Jews, Christians, and Muslims. As such, the texts are particularly interested in defining who belongs to the ingroup and who must be left out, as well as securing the positive distinctiveness of the ingroup against a negatively understood outgroup.

Login Form