Tiivistelmät - Abstracts

Akateeminen kapitalismi nykyisessä tiedepolitiikassa

Artikkelissa analysoidaan nykyistä suomalaista tiedepolitiikkaa akateemisen kapitalismin teorian näkökulmasta. Keskitymme erityisesti uuden yliopistolain jälkeiseen tilanteeseen, koska vuonna 2010 voimaan tullut uusi yliopistolaki ja siihen liittynyt yliopistouudistus muuttivat yliopistojen suhdetta valtioon ja markkinoihin sekä nostattivat laajaa tiedepoliittista keskustelua. Siten on kiinnostavaa kysyä, mihin suomalainen tiedepolitiikka on suuntautunut yliopistolain jälkeisessä tilanteessa. Pyrimme vastaamaan tähän kysymykseen analysoimalla teoriaohjaavasti nykyistä tiedepolitiikkaa suuntaavia asiakirjoja akateemisen kapitalismin teorian näkökulmasta. Johtopäätöksemme on, että asiakirjojen tavoitteenasettelussa ja toimenpidesuosituksissa näkyvät selvästi akateemisen kapitalismin teorian korostamat piirteet. Lopuksi osoitamme joitain nykyisen tiedepolitiikan ongelmia ja sen perustelujen hataruuden.

Academic capitalism in current science policy

This article addresses the current Finnish science policy by applying the theory of academic capitalism. We focus on the developments after The New University Act came into force in 2010 since this Act and the university reforms that accompanied it transformed the relations between universities, the state and markets. These changes were also vigorously debated in science policy discussions at the time. Hence, it is interesting to ask how Finnish science policy has evolved after these events took place. We aim to answer this question by a theory-guided analysis of the science policy documents by using the theory of academic capitalism. Our conclusion is that the science policy aims and actions described in the documents reflect the key assumptions of the theory of academic capitalism. Finally, we indicate some problems in the current science policy and its justifications.

Login Form